Potrivit prevederilor art. 3 alin.1 din OG nr.28/2008 privind registru agricol, cu modificările și completările ulterioare, în registrul agricol, care constituie documentul oficial de evidenţă primară unitară la nivelul comunei, se înscriu date cu privire la

  • gospodăriile populaţiei şi la
  • societăţile/asociaţiile agricole, precum şi la orice alte persoane fizice şi/sau juridice

care au teren în proprietate/folosinţă şi/sau animale, şi anume:

a.1.) capul gospodăriei şi membrii acesteia, după caz;
a.2.) reprezentantul legal al societăţii/asociaţiei agricole sau al persoanei juridice care are teren în proprietate/folosinţă;

b) terenurile pe care le deţin în proprietate sau în folosinţă pe categorii de folosinţă şi pe destinaţie a terenului, intravilan/extravilan, suprafeţe cultivate cu principalele culturi şi numărul de pomi, pe specii;

c) efectivele de animale, pe specii şi categorii, existente la începutul fiecărui an; evoluţia anuală a efectivelor de bovine, porcine, ovine, caprine, cabaline, măgari, catâri, iepuri de casă, animale de blană, păsări, familii de albine, precum şi alte animale domestice sau sălbatice crescute în captivitate, în condiţiile legii, ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol;

d) clădirile existente la începutul anului pe raza localităţii;

e) mijloacele de transport cu tracţiune animală;

f) mijloacele de transport cu tracţiune mecanică, respectiv: tractoarele, autovehicule pentru transportat mărfuri, maşinile şi utilajele pentru agricultură şi silvicultură;

g) orice alte echipamente, utilaje şi instalaţii/agregate pentru agricultură şi silvicultură.

La comune se înscriu în registrul agricol toate gospodăriile populaţiei, chiar dacă nu deţin terenuri agricole şi silvice, animale sau clădiri existente la începutul anului pe raza localităţii.

Datele se înscriu în registrul agricol pe baza declaraţiei date pe propria răspundere și pe bază de documente, de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei care dispune de capacitate deplină de exerciţiu.

Pentru persoanele juridice datele se înscriu în registrul agricol pe baza declaraţiilor date de reprezentantul legal respectiv, însoţite de documente.

Persoanele care nu au domiciliul în localitate au obligaţia să trimită declaraţia pentru înscrierea datelor în registrul agricol prin poştă, cu confirmare de primire, pe cheltuiala lor, sau vor putea face declaraţii prin procură.

Termenele la care persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele:

a) între 5 ianuarie şi ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind

  • membrii gospodăriei;
  • terenul aflat în proprietate/folosinţă;
  • clădirile;
  • mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură;
  • efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an,

precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieşiri;

b) între 1 şi ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind

  • categoria de folosinţă a terenului,
  • suprafeţele cultivate,
  • numărul pomilor în anul agricol respectiv;

c) persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date, pentru a fi înscrise în registrul agricol, şi în afara termenelor prevăzute la lit. a) şi b), în termen de 30 de zile de la apariţi a oricărei modificări.

În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaraţiile la termenele prevăzute mai sus , se consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt pentru care în registrul agricol se reportează din oficiu datele din anul precedent, cu menţiunea «report din oficiu» la rubrica «semnătura declarantului».

La declarațiile depuse pentru completarea registrului agricol se anexează în copii xerox documentele şi evidenţele  din care rezultă datele declarate.

Vă aducem la cunoștință că în conformitate cu prevederile art. 20 alin.1 din OG 28/2008  ”Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei, în cazul persoanelor fizice, respectiv cu amendă de la 300 lei la 1.500 lei, în cazul persoanelor juridice, următoarele fapte:

a) refuzul de a prezenta  documentele şi evidenţele din care rezultă cele declarate;

b) refuzul privind asigurarea accesului persoanelor împuternicite de către primar de a constata la faţa locului situaţia reală, în vederea verificării concordanţei dintre aceasta şi datele din registrul agricol;

c) nedeclararea, la termenele şi în forma stabilite de … ordonanţă sau de normele tehnice …, după caz, a datelor care fac obiectul registrului agricol.