COMUNA OGRA  organizează în intervalul 07-09 martie 2017 concurs de ocupare, prin recrutare, a 2 funcții publice vacante de consilier grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Agricol, Cadastru si Relatii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Ogra dupa cum urmeaza:

 • 1 functie de consilier grad profesional debutant cu atributii de registrul agricol
 • 1 functie de consilier grad profesional debutant cu atributii de urbanism si achizitii publice

Condiții generale:

Candidații trebuie să îndeplinească cumulative condițiile revăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

 1. are cetățenia română și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română scris și vorbit;
 3. are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii prevăzute de lege pentru funcția public;
 7. îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice;
 8. nu a fost condamnată pentru savârsirea unei infracțiuni, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 9. nu a fost destituită dintr-o funcție public sau nu i-a încetat contractual individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 10. nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiții specifice:

Pentru a participa la concursul de recrutare  organizat pentru ocuparea

 • 1 functie de consilier grad profesional debutant cu atributii de registrul agricol
 • să fie absolvenți de studii universitare de licență  sau studii superioare de lunga durată absolvite cu diplomă de licență  in științe sociale (științe juridice sau științe administrative conform prevederilor HG 376/2016)  sau științe agricole
 • abilități de comunicare, capacitate de analiză și sinteză, inițiativă;
 • cunoștințe de operare pe calculator nivel de baza.
 • 1 functie de consilier grad profesional debutant cu atributii de urbanism si achizitii publice
 • să fie absolvenți de studii universitare de licență  sau studii superioare de lunga durată absolvite cu diplomă de licență  in științe sociale (științe juridice sau științe administrative conform prevederilor HG 376/2016)
 • abilități de comunicare, capacitate de analiză și sinteză, inițiativă;
 • cunoștințe de operare pe calculator nivel de baza.

Condiții de desfășurare a concursului:

Concursul se va desfășura  la sediul Comunei Ogra , strada Principala nr.103A, Ogra, judetul Mures.

Proba scrisă se va desfășura în data de 07 Martie  2017 ora 10

Interviul va avea loc în data de: 09 Martie 2017 ora 10

Data până la care se pot depune dosarele: în termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, partea a III-a.

Bibliografie:

COMUNA PENTRU CELE DOUA FUNCTII

 1. Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în M.Of. nr. 365/29.05.2007, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată în M.Of.nr.525/2.08.2004;

BIBLIOGRAFIE CONSILIER  DEBUTANT – REGISTRU AGRICOL

 1. Ordonanța Guvernului nr.33 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea eliberării certificatelor și adeverințelor de către autoritațile publice centrale și locale;
 2. Ordonanța Guvernului nr.27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor aprobată cu modificări prin Legea nr.233/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Ordonanta Guvernului nr. 28 din 27 august 2008, privind registrul agricol, cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. Ordinul 734/480/1003/3727 din 29 aprilie 2015, privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015 – 2019;
 5. Legea nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificarile si completarile ulterioare;
 6. Ordinul nr. 1846/2408 din 28 noiembrie 2014 privind punerea în aplicare a prevederilor 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol;
 7. Ordinul 20/208 din 13 ianuarie 2015 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificarile si completarile ulterioare;
 8. Legea 18 din 19 februarie 1991 , republicată – Legea fondului funciar, cu modificarile si completarile ulterioare;
 9. Hotarârea nr.890/2005, privind reforma in domeniile proprietăţii şi justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificari si completari;

BIBLIOGRAFIE CONSILIER  DEBUTANT – URBANISM, ACHIZITII PUBLICE

 1. Legea 17 din 7 martie 2014, privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. Ordinul 719/740/M.57/2333 din 12 mai 2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului;
 3. Legea 50/1991 din 29 iulie 1991,Republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. Legea 350/2001 din  6 iulie 2001,privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;
 5. Ordinul 839 din 12 octombrie 2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificarile si completarile ulterioare;
 6. LEGE  Nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 7. HOTĂRÂRE Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

PRIMAR,

Palaghie  Marian