0265-458.212      0265-458.112
  ogra@cjmures.ro
Anunt concurs consilier grad profesional debutant
Posted on Categories Posturi vacante

COMUNA OGRA organizează în intervalul 03-05 mai 2017 concurs de ocupare, prin recrutare, a 2 funcții publice vacante de consilier grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Agricol, Cadastru si Relatii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Ogra dupa cum urmeaza:

 • 1 functie de consilier grad profesional debutant cu atributii de registrul agricol
 • 1 functie de consilier grad profesional debutant cu atributii de urbanism si achizitii publice

 

Concurs de ocupare functii publice vacante in cadrul Compartimentului Agricol, Cadastru si Relatii Publice
Posted on Categories Posturi vacante

COMUNA OGRA  organizează în intervalul 07-09 martie 2017 concurs de ocupare, prin recrutare, a 2 funcții publice vacante de consilier grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Agricol, Cadastru si Relatii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Ogra dupa cum urmeaza:

 • 1 functie de consilier grad profesional debutant cu atributii de registrul agricol
 • 1 functie de consilier grad profesional debutant cu atributii de urbanism si achizitii publice

Condiții generale:

Candidații trebuie să îndeplinească cumulative condițiile revăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

 1. are cetățenia română și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română scris și vorbit;
 3. are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii prevăzute de lege pentru funcția public;
 7. îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice;
 8. nu a fost condamnată pentru savârsirea unei infracțiuni, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 9. nu a fost destituită dintr-o funcție public sau nu i-a încetat contractual individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 10. nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiții specifice:

Pentru a participa la concursul de recrutare  organizat pentru ocuparea

 • 1 functie de consilier grad profesional debutant cu atributii de registrul agricol
 • să fie absolvenți de studii universitare de licență  sau studii superioare de lunga durată absolvite cu diplomă de licență  in științe sociale (științe juridice sau științe administrative conform prevederilor HG 376/2016)  sau științe agricole
 • abilități de comunicare, capacitate de analiză și sinteză, inițiativă;
 • cunoștințe de operare pe calculator nivel de baza.
 • 1 functie de consilier grad profesional debutant cu atributii de urbanism si achizitii publice
 • să fie absolvenți de studii universitare de licență  sau studii superioare de lunga durată absolvite cu diplomă de licență  in științe sociale (științe juridice sau științe administrative conform prevederilor HG 376/2016)
 • abilități de comunicare, capacitate de analiză și sinteză, inițiativă;
 • cunoștințe de operare pe calculator nivel de baza.

Condiții de desfășurare a concursului:

Concursul se va desfășura  la sediul Comunei Ogra , strada Principala nr.103A, Ogra, judetul Mures.

Proba scrisă se va desfășura în data de 07 Martie  2017 ora 10

Interviul va avea loc în data de: 09 Martie 2017 ora 10

Data până la care se pot depune dosarele: în termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, partea a III-a.

Bibliografie:

COMUNA PENTRU CELE DOUA FUNCTII

 1. Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în M.Of. nr. 365/29.05.2007, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată în M.Of.nr.525/2.08.2004;

BIBLIOGRAFIE CONSILIER  DEBUTANT – REGISTRU AGRICOL

 1. Ordonanța Guvernului nr.33 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea eliberării certificatelor și adeverințelor de către autoritațile publice centrale și locale;
 2. Ordonanța Guvernului nr.27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor aprobată cu modificări prin Legea nr.233/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Ordonanta Guvernului nr. 28 din 27 august 2008, privind registrul agricol, cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. Ordinul 734/480/1003/3727 din 29 aprilie 2015, privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015 – 2019;
 5. Legea nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificarile si completarile ulterioare;
 6. Ordinul nr. 1846/2408 din 28 noiembrie 2014 privind punerea în aplicare a prevederilor 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol;
 7. Ordinul 20/208 din 13 ianuarie 2015 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificarile si completarile ulterioare;
 8. Legea 18 din 19 februarie 1991 , republicată – Legea fondului funciar, cu modificarile si completarile ulterioare;
 9. Hotarârea nr.890/2005, privind reforma in domeniile proprietăţii şi justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificari si completari;

BIBLIOGRAFIE CONSILIER  DEBUTANT – URBANISM, ACHIZITII PUBLICE

 1. Legea 17 din 7 martie 2014, privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. Ordinul 719/740/M.57/2333 din 12 mai 2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului;
 3. Legea 50/1991 din 29 iulie 1991,Republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. Legea 350/2001 din  6 iulie 2001,privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;
 5. Ordinul 839 din 12 octombrie 2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificarile si completarile ulterioare;
 6. LEGE  Nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 7. HOTĂRÂRE Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

PRIMAR,

Palaghie  Marian

Anunt concurs
Posted on Categories Posturi vacante

Primaria comunei Ogra, judetul Mures organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, clasa 1, grad profesional debutant.